REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

•  v případě, že má Vámi objednané zboží nějakou závadu, je možné jej za určitých podmínek reklamovat.

•  reklamace se řídí podle reklamačního řádu uvedeného níže.

•  pokud chcete zboží reklamovat, prosíme o vyplnění a odeslání reklamačního formuláře viz. níže.

   O dalším postupu Vás budeme obratem informovat.

 

Reklamační řád

 

provozovatele Barbara Hirschová, se sídlem Husitská 1120/10, 612 00 Brno – Královo Pole, identifikační číslo: 76044157,

pro reklamaci zboží zakoupeného spotřebiteli prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.bhistyle.com

 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci,

    má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

    To neplatí u věcí prodávaných z důvodu vady za nižší cenu, u věcí použitých, u opotřebení věci způsobeného jejím

    obvyklým užíváním, anebo vyplývá-li to z povahy věci.


3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti

    v případě vadného plnění. Umožňuje-li to povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující 

    uvedené údaje.


4. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu či v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, platí

    za záruku za jakost. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doby začínají běžet od převzetí   

    věci kupujícím.


5. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávající v provozovně prodávajícího na adrese Husitská 1120/10,

    612 00 Brno – Královo Pole.


6. Náklady spojené s dopravou vadného zboží na provozovnu prodávajícího budou kupujícímu uhrazeny převodem při

    splnění následujících podmínek:

 

• bude předem dohodnuto, že zboží kupující doručí,

reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným užíváním, ošetřováním apod.),

na info@bhistyle.com (nebo do poznámky reklamačního formuláře zašle kupující žádost o proplacení nezbytných nákladů

  spojených s dopravou reklamovaného zboží,

kupující doloží výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).


  Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu).

 

7. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba

    přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí

    být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se

    spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající

    neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen

    si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání

    vyžádaných podkladů kupujícím.


8. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít,

    se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož

    i o provedení opravy a o době jejího trvání.


9. Základní podmínkou pro uplatnění nároku z vad (reklamace) je předložení originálního dokladu o zakoupení zboží

    u prodejce, případně záručního listu, byl-li kupujícímu dodán spolu se zakoupeným zbožím.

 

10. Je-li reklamace oprávněná, je prodávající povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu

    odpovídajícímu kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího:


   a) opravou věci, nebo
  
b) výměnou věci nebo součásti věci, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené.


   V případě, že není takový postup možný, má kupující právo žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 

11. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

 

V Brně  01.11.2021