fbpx

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Barbara Hirschová,
Husitská 1120/10, 612 00 Brno – Královo Pole, IČ 76044157 (dále jen „prodávající“) upravují v
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetové adrese
www.bhistyle.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky
(dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující prohlašuje,
že se před odesláním objednávky a uzavřením kupní smlouvy s obsahem těchto obchodních
podmínek seznámil, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §
1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém
rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží a
2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu, podezření na chybu v psaní či počtech v objednávce)
požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud ze
strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn
požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119
odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout; v takovém případě smluvní
vztah mezi prodávajícím a kupujícím nevzniká. Prodávající v případě odmítnutí nabídky o tom
kupujícího na jeho elektronickou adresu informuje a případně uvede, za jakých podmínek by
prodávající s kupujícím kupní smlouvu uzavřel (dále jen „pozměněná nabídka“). Pozměněná
nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až
akceptací kupujícím prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající předem vylučuje přijetí
nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ.
2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Husitská 1120/10, 612 00 Brno – Královo
Pole;
b) v hotovosti na pobočkách – výdejních místech – společnosti Zásilkovna s.r.o.;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1024845205/6100, vedený u společnosti
Equa bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) pod variabilním symbolem čísla objednávky –

zboží je v takovém případě odesláno v pracovní den následující po dni připsání kupní ceny
za vybrané zboží na účet prodávajícího.
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní
cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 3.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní
symbol platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající
v případě volby kupujícího uhradit kupní cenu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
požaduje úhradu celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu; ust. § 2119 odst. 1 OZ se
nepoužije.
3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu
daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –
fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě společně se zbožím.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro
jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo
po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném
obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem
kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
pošty prodávajícíhoinfo@bhistyle.com.
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a
to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn
vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží v rozsahu dle ustanovení § 1833 občanského zákoníku
je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a
to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu
se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
5.6. Prodávající nabízí tyto možné způsoby dodání zboží kupujícímu:
a) osobní odběr zboží v provozovně prodávajícího na adrese Husitská 1120/10, 612 00
Brno – Královo Pole – poplatek za dopravu v takovém případě kupující nehradí;
b) doručení zboží do kupujícím určeného místa v České republice prostřednictvím
dopravce Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD), – poštovné činí 120,- Kč vč. DPH;
c) doručení zboží do kupujícím určeného výdejního místa společnosti Zásilkovna s.r.o.
– poštovné činí 75,- Kč vč. DPH.
Náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu v uvedené, v individuální kupní smlouvě s ohledem
na způsob doručení sjednané výši je kupující povinen prodávajícímu uhradit spolu s úhradou kupní
ceny. Není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené
s dodáním zboží kupujícímu.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší
cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží
mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě
podnikání.
6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího, který tvoří přílohu těchto VOP.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz.
7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

8. UŽIVATELSKÝ ÚČET
8.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do
svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového
rozhraní obchodu.
8.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
8.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského
účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
8.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy
(včetně obchodních podmínek).
8.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení
co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení.
9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
9.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a
Reklamační řád.
9.5. Tyto obchodní podmínky nahrazují všechny předchozí platné obchodní podmínky
prodávajícího.

V Brně dne 1.6. 2018

Kontakt

Barbara Hirschová
Husitská 1120/10, Brno - Královo Pole, PSČ 612 00

+420 775 624 242
info@bhistyle.com

IČo: 76044157
Nejsem plátce DPH


Otevřeno dle předchozí domluvy

Copyright 2017 - 2018 BHISTYLE ©All Rights Reserved webdesign: IMČerný