OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POUČENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Barbara Hirschová, Husitská 1120/10, 612 00 Brno – Královo Pole, IČ 76044157, e-mail info@bhistyle.com, telefonní číslo +420775624242 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.bhistyle.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky a uzavřením kupní smlouvy s obsahem těchto obchodních podmínek seznámil, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Na našem e-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících daní a poplatků, a to s výjimkou nákladů na dopravu a zabalení zboží, které se uvádí až v rámci vyplňování objednávkového formuláře dle ustanovení čl. 2.4. těchto obchodních podmínek.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou reálně zaneseny ve webovém rozhraní obchodu. Kupující je povinen před zadáním objednávky webovou stránku aktualizovat za účelem ověření, že kupní cena zobrazená v jeho internetovém prohlížeči je aktuální; jestliže tak kupující neučiní a zadá objednávku na základě neaktuální (již neplatné) ceny, jde to k jeho tíži.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení není akceptací objednávky dle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek, ale pouze automatizovanou informací o tom, že objednávka byla do systému prodávajícího řádně zadána k dalšímu zpracování.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, podezření na chybu v psaní či počtech v objednávce) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, je

prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající může objednávku přijmout též konkludentně, a to předáním nebo odesláním objednaného zboží kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout; v takovém případě smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nevzniká. Prodávající v případě odmítnutí nabídky o tom kupujícího na jeho elektronickou adresu informuje a případně uvede, za jakých podmínek by prodávající s kupujícím kupní smlouvu uzavřel (dále jen „pozměněná nabídka“). Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícím prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající předem vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

bezhotovostně převodem na účty prodávajícího

pro platby v Kč č. ú.: 1024845205/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s.,

pro platby v EUR č. ú.: 2101747452/2010, IBAN: CZ13 2010 0000 0021 0174 7452, SWIFT(BIC): FIOBCZPPXXX vedený u společnosti Fio banka a.s.

(dále jen „účet prodávajícího“) pod variabilním symbolem čísla objednávky.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.6. a 3.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti v je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající v případě volby kupujícího uhradit kupní cenu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího požaduje úhradu celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu; ust. § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

Není-li bezhotovostní platba kupujícího stanoveným způsobem identifikovaná, není prodávající povinen zboží kupujícímu odeslat do doby, než kupující prodávajícímu sdělí informace, na základě kterých bude prodávající schopen platbu dostatečně identifikovat a jednoznačně odlišit od jiných plateb v rámci svého bankovnictví.

3. 6 Kupující může v objednávce zadat slevový kód vydaný prodávajícím, který snižuje kupní cenu zboží o částku uvedenou na slevovém kuponu. Kupující zadá slevový kód vyplněním do pole Přidat slevový kupon. V jedné objednávce lze uplatnit pouze jeden slevový kód. Kupující nemůže slevový kód u prodávajícího směnit za hotovost. V případě, že Kupující využije práva k odstoupení od smlouvy do 14 dnů, pozbývá slevový kód uvedený v objednávce kupujícího odstoupením platnosti.

3.7 Prodávající k úhradě kupní ceny přijímá dárkové poukazy, které vystavil a které Kupující zakoupil ve webovém rozhraní obchodu, a to za podmínek dle čl. 4 těchto obchodních podmínek.

3.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu účetní doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Účetní doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě společně se zbožím.

 

4. DÁRKOVÉ POUKAZY

4.1. Prodávající nabízí dárkové poukazy v různých hodnotách. Hodnota dárkového poukazu odpovídá kupní ceně stanovené prodávajícím, neuvede-li prodávající výslovně jinak.

4.2. Dárkový poukaz lze zakoupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu, a to za podmínek a způsobem stanoveným v čl. 2 a 3 těchto obchodních podmínek, není-li dále v tomto článku obchodních podmínek stanoveno jinak.

4.3. Kupující obdrží zakoupený dárkový poukaz v elektronické podobě jako soubor ve formátu PDF na e-mailovou adresu, kterou zadal v objednávce. Dárkový poukaz bude na e-mailovou adresu kupujícího zaslán ve lhůtě 2 pracovních dnů po uhrazení ceny poukazu na účet prodávajícího. Dárkový poukaz obsahuje kód pro jeho uplatnění, informaci o době platnosti poukazu a odkaz na obchodní podmínky upravující způsob uplatnění dárkového poukazu. Dárkový poukaz je možné uplatnit vložením kódu v nákupním košíku internetového obchodu www.bhistyle.com.

4.4. Dárkový poukaz nelze směnit za peníze.

4.5. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze při nákupu na webovém rozhraní obchodu. Dárkový poukaz je platný po dobu 6 měsíců od jeho koupě. Tuto dobu nemůže prodávající po uzavření kupní smlouvy jednostranně zkrátit. Po marném uplynutí doby platnosti se dárkový poukaz stává automaticky neplatným a jeho hodnota propadá. Kupující v takovém případě nemá nárok na jakoukoli náhradu.

4.6. Osoba, která dárkový poukaz u prodávajícího zakoupila, a osoba, která dárkový poukaz u prodávajícího uplatnila k úhradě své objednávky, mohou být dvě různé osoby. Prodávající však není vázán jakýmikoli podmínkami převodu dárkového poukazu z kupujícího na třetí osobu a zůstávají mu zachovány všechny námitky, které by mohl uplatnit proti kupujícímu, i proti třetí osobě, která dárkový poukaz nabyla.

4.7. Jeden dárkový poukaz lze uplatnit pouze jedenkrát a najednou při jednom nákupu. Hodnotu dárkového poukazu nelze dělit, jeden dárkový poukaz nelze uplatnit opakovaně a nelze jej použít pro úhradu více objednávek. Je však možné použít jej pro úhradu více kusů či druhů zboží v rámci jedné objednávky.

4.8. K úhradě kupní ceny dle jedné objednávky lze uplatnit maximálně jeden dárkový poukaz. Kupující může v jedné objednávce uplatnit buď jeden slevový kód, anebo jeden dárkový poukaz. Uplatnění slevového kódu i dárkového poukazu současně v jedné objednávce není možné.

4.9. Jestliže je kupní cena vyšší, než je hodnota dárkového poukazu, kterým kupující kupní cenu uhradil, vzniklý rozdíl kupující doplatí v penězích. Jestliže je kupní cena nižší, než je hodnota dárkového poukazu, kterým kupující kupní cenu uhradil, vzniklý rozdíl prodávající nevyplácí kupujícímu, ale jeho hodnota propadá.

4.10. V případě odstoupení od smlouvy o zakoupení dárkového poukazu v zákonné lhůtě do 14 dnů od jeho zakoupení, bude kupujícímu částka vrácena na účet, a to po zneplatnění dárkového poukazu prodávajícím. Odstoupení není možné, pokud již byl dárkový poukaz uplatněn.

4.11. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy nebo reklamuje zboží z kupní smlouvy, v níž uplatnil dárkový poukaz, jsou odstoupení od smlouvy nebo reklamace prodávajícím vyřízeny výhradně ve formě vystavení nového dárkového poukazu na hodnotu vráceného nebo reklamovaného zboží.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů od převzetí zboží; ustanovení odst. 4.10. a 4.11. tím není dotčeno. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Husitská 1120/10, 612 00 Brno – Královo Pole) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@bhistyle.com.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující, který odstoupil od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží v rozsahu dle ustanovení § 1833 občanského zákoníku je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Prodávající nabízí tyto možné způsoby dodání zboží kupujícímu:

a) doručení zboží do kupujícím určeného místa v České republice prostřednictvím dopravce Zásilkovna s.r.o. nebo GLS Czech Republic, s.r.o.

- aktuální cena za přepravu je v ceníku dopravy, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek zde.

b) doručení zboží do kupujícím určeného výdejního místa společnosti Zásilkovna s.r.o. nebo GLS Czech Republic, s.r.o. v České republice, aktuální cena za přepravu je v ceníku dopravy, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek zde.

c) doručení zboží do kupujícím určeného místa na Slovensko prostřednictvím dopravce Packeta Slovakia s.r.o. (Zásielkovňa.sk), aktuální cena za přepravu je v ceníku dopravy, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek zde.

d) doručení zboží do kupujícím určeného výdejního místa společnosti Packeta Slovakia s.r.o. (Zásielkovňa.sk) na Slovensku, aktuální cena za přepravu je v ceníku dopravy, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek zde.

Náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu v uvedené, v individuální kupní smlouvě s ohledem na způsob doručení sjednané výši je kupující povinen prodávajícímu uhradit spolu s úhradou kupní ceny. Není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, který tvoří přílohu těchto VOP.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. UŽIVATELSKÝ ÚČET

9.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

9.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

9.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

9.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

9.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro výměnu zboží, formulář pro vyřízení reklamace nebo vrácení a Reklamační řád zde

10.5. Tyto obchodní podmínky nahrazují všechny předchozí platné obchodní podmínky prodávajícího.

 

V Brně dne 8.8.2023

 

 

.