OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při provozování portálu www.bhistyle.com/

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Barbara Hirschová, IČ 76044157, se sídlem Husitská 1120/10, 612 00 Brno (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Husitská 1120/10, 612 00 Brno

E-mail: info@bhistyle.com

Telefon: +420 775 624 242

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jste mu je poskytl/a, anebo v rozsahu, v jakém je správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

· oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

· Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

· zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů; dojde-li mezi zákazníkem a správcem k uzavření kupní či jiné smlouvy, je správce povinen osobní údaje v rozsahu dle obecně závazných předpisů uchovávat po dobu 5 let dle zákona o účetnictví; správce je v takovém případě dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu rovněž i k případnému uplatnění a/nebo ochraně z obecně závazných právních předpisů vyplývajících nároků a práv správce, tj. po dobu promlčecí lhůty, která zpravidla činí 3 roky od uzavření smlouvy. I při tomto zpracování však nejsou dotčena práva zákazníka ve smyslu GDPR. V rozsahu, v němž správci žádný zákonný důvod ke zpracování osobních údajů nesvědčí, správce neprodleně osobní údaje smaže;

· do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, ustanovení předchozího odstavce tím není dotčeno.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

· podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

· zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

· zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte práva ve smyslu čl. 15 až 21 GDPR, a to:

· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

· právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.,

· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I. této informace.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, stejně jako k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Cookies

1. V rámci provozu e-shopu na webové adrese www.bhistyle.com (dále jen „webové stránky“) správce též zpracovává tzv. cookies, které jsou svojí povahou textovým (počítačovým) souborem, generované serverem a ukládané v počítači návštěvníka e-shopu prostřednictvím internetového prohlížeče.

2. Soubory cookies předně slouží k usnadnění a zrychlení Vaší práce s webovými stránkami (například si pamatují Vaše přihlašovací údaje, historii vyhledávání produktů na webových stránkách atp.); k souborům cookies tohoto typu správce přístup nemá a slouží pouze pro Vaši potřebu. Prostřednictvím cookies správce dále může v obecné (tj. anonymní) rovině rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou webové stránky používány; tyto informace využívá správce (v anonymní podobě) k tomu, aby lépe rozuměl fungování webových stránek stránek a mohl je zlepšovat. Cookies pro cílenou reklamu a marketing zaznamenávají Vaši návštěvu na webových stránkách, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili; tyto informace používá správce k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Soubory cookies jsou však především soubory nezbytné pro Vaše užívání webových stránek, resp. užívání základních funkcí webových stránek.

4. Bez toho, aby Váš prohlížeč soubory cookies ukládal, není užívání webových stránek možné. Správce proto nenabízí možnost odmítnout ukládání souborů cookies do Vašeho počítače. Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytujete automaticky při návštěvě webových stránek, a to vždy na dobu 12 měsíců od Vaší poslední návštěvy webových stránek. Po uplynutí této doby dojde k automatickému výmazu souborů cookies z Vašeho uložiště.

5. Ukládání souborů cookies na Vašem uložišti lze blokovat prostřednictvím funkcí Vašeho internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí či funkcí webové stránky, příp. webové stránky jako celku.

6. Nemáte-li zájem o další přítomnost souborů cookies týkajících se webových stránek na Vašem uložišti, lze je i před uplynutím doby dle čtvrtého odstavce z Vašeho uložiště smazat prostřednictvím příslušné funkce Vašeho internetového prohlížeče či softwaru třetí osoby. Správce Vás však upozorňuje, že navštívíte-li následně webové stránky znovu, dojde k opětovnému uložení souborů cookies na Vaše uložiště.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů u správce a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2021

 

 

 

.